Sdružení zpracovatelů autovraků

SZA upozorňuje občany

Vzhledem k novele zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích, upozorňujeme občany na řešení problematiky tzv. polopřevodů. V praxi to znamená, že vozidlo bylo odhlášeno na nového majitele, ale dále již nebylo dohlášeno (zaregistrováno). Pokud tyto tzv. polopřevody nebudou dokončeny do 30. 6. 2015, tak jak požaduje novela výše citovaného zákona, vozidlo nebude možno již dále provozovat a zároveň nebude možnost polopřevod dokončit. Tímto zanikne jeho způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. Taktéž skončí pojištění tohoto vozidla a vozidlo tak zanikne.

Zánik vozidla dle výše uvedeného zákona však neznamená, že vozidlo zůstane bezprizorně stát někde na ulici nebo že si jej občan rozdělá nebo rozprodá na náhradní díly a zbytek odveze do výkupny kovů. V tomto okamžiku totiž nastupuje povinnost pro občana dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to sice v ustanovení, kde se hovoří, že každý kdo se zbavuje vozidla s ukončenou životností (autovraku) je povinen vozidlo odevzdat oprávněné osobě k ekologické likvidaci. V případě, že daný zákon poruší a s vozidlem naloží v jiném režimu (rozebere si jej na součásti), tak mu velmi reálně hrozí, že bude osloven státní správou (ČIŽP), aby doložil, jak vozidlo ekologicky zlikvidoval. Pokud občan toto nedoloží, vystavuje se sankci dle zákona o odpadech ve výši několika desítek tisíc korun.

Členové SZA jsou Vám v oblasti ekologické likvidaci vozidel kdykoliv nápomocni, jak v samotné likvidaci, tak k poskytnutí informací. Seznam členů a zpracovatelů SZA viz zde.
Sdružení zpracovatelů autovraků

Sdružení zpracovatelů autovraků působí na české scéně zpracování autovraků od roku 2006. Sdružení vzniklo na základě dohody zpracovatelů, kteří v té době měli uzavřenou smlouvu na zpracování vozidel ŠKODA. K těmto zpracovatelům se přidalo několik dalších, kteří měli řádně uzavřené smlouvy s jinými výrobci a akreditovanými zástupci vozidel.

Sdružení vzniklo z důvodu rozvíjejícího se odvětví zpracování autovraků v návaznosti na vstup České republiky do Evropské unie. Vzhledem k tomu, že se začaly ze strany České republiky tvořit zákony a vyhlášky k tomuto odvětví, měli členové sdružení zájem podílet se na tvorbě a připomínkování uvedených norem. Od vzniku se sdružení podařilo v některých zákonných normách prosadit své názory, ale v některých bylo i neúspěšné.

V současné době je sdružení zapojeno do tvorby nového zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Předpokládáme, že budeme i nadále oslovování ze strany státních orgánů, a to jak k tvorbě nového informačního systému, k tvorbě nové vyhlášky týkající se zpracování autovraků i v souvislosti se zákonnými normami, které jsou v gesci Ministerstva dopravy.

Zpracovatelská kapacita sdružení je přes 60 tisíc autovraků za 1 rok, což je cca 1/2 zpracovávaných autovraků v ČR za 1 rok.